söndag 18 december 2011

kassaflödesguide

Jag har nog aldrig haft skola om de kassaflödesmått jag sprider omkring mig. Fritt kassaflöde visar hur mycket pengar företaget skapat under året. Motley Fool skriver
"We talk about free cash flow a great deal around here, and with good reason. It is the gold standard by which to measure the profitability of a company's operations. Free cash flow is not perfect, but it is more difficult to manipulate than net income. [...] free cash flow is what a company has left over at the end of the year -- or quarter -- after paying all its employees' salaries, its bills, its interest on debt, and its taxes, and after making capital expenditures to expand the business."

Det är ett utmärkt verktyg för att bedöma en hållbar utdelningsnivå. Fritt kassaflöde ger också en bild av hur kapitalintensivt företaget är och om den redovisade vinsten är rimlig. Vi kan kika på H&Ms kassaflödesanalys som belysande exempel (se bild nedan) .

1) Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital
Man utgår då från det "vanliga" resultatmåttet och justerar för bokföringstekniska poster. Avskrivningar är t.ex. en teoretisk post som inte har någon direkt motsvarighet i verkligheten. Syftet med avskrivningar är att "sprida ut" investeringens kostnad över tid för att göra redovisningen mer rättvis. Problemet är att det kan vara svårt att bedöma en maskins livslängd eller marknadsvärde för begagnade tillgångar. I många fall ingår därför grova uppskattningar, tillgångsvärdering genom DCF är t.ex. en metod med många antaganden. Andra teoretiska poster som kan förekomma är nedskrivning av goodwill och värdeförändringar på fastigheter. I kassaflödesanalysen exkluderas alla dessa bokföringstekniska poster. Fokus är "pengar in, pengar ut" baserat på löpande intäkter och kostnader.
 
2) Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Nästa sektion i kassaflödesanalysen behandlar omsättningstillgångar. Varulagret har ökat under året vilket innebär att lagret binder mer kapital och effekten på "pengar in, pengar ut" blir negativ (i redovisningen blir effekten 0 då ökat lager inte är någon kostnad). Jag gillar att inkludera denna sektion då jag vill ha ett kassaflödesmått som visar hur mycket pengar företaget faktiskt genererar med nuvarande investeringar. Tillväxt är en viktig del i värderingen och jag tycker att även baksidan ,i form av investeringsbehov, ska beaktas.

3)  Investeringsverksamheten
I den här sektionen ingår investeringar i t.ex. byggnader, maskiner och inventarier. Man kan säga att vi ersätter kostnadsposten avskrivningar mot de utbetalningar som faktiskt gjorts under året. H&M har t.ex. investerat i hyresrätter och inventarier (uppfräschning av befintliga butiker och nyöppningar). I tidigare sektioner har jag svalt siffrorna med hull och hår. I investeringssektionen brukar jag nöja mig med "vanliga" fysiska investeringar, jag exkluderar t.ex. förvärv och finansiella investeringar.

4) Finansieringsverksamheten
Denna sektion brukar jag ignorera.


Definition
Fritt kassaflöde= Kassaflöde från löpande verksamhet- fysiska investeringar
Fritt kassaflöde för H&M 2010= 21 838 - 147- 209 - 4603+4= 16 883Msek


Metod
Eftersom företagens investeringar i regel skiljer sig rejält mellan åren rekommenderas att undersöka en längre tidsperiod på åtminstone fem år.

Här ser vi motsvarande siffror som ovan för den senaste tioårsperioden (OP CF = Operating Cashflow, Capex =Capital Expenditure). H&M har sedan 2002 i genomsnitt investerat 25% av det löpande kassaflödet.

För att ta hänsyn till tillväxt brukar jag basera värdering på de tre senaste åren.
Löpande kassaflöde 2009-2011:   (17937+21838+15151)/3= 18 321
Capex                                                  -25,3..% * 18321       = -4580
Fritt kassaflöde (FCF)                         18321-4580                =  13 685

För att kunna jämföra med aktiens pris delar vi det fria kassaflödet med antal aktier.
FCF/share                                    13685/ 1655                    = 8,27                             

Då aktiens pris för närvarande är 210kr blir tre års P/FCF  25.

Capex% och FCF vs E
Här är Capex% för mina innehav. Kolumn två jämför fritt kassaflöde med redovisad vinst. Exelon, Exxon och H&M har märkbart lägre fritt kassaflöde än vinst. Philip Morris och Novartis har tvärtom dragit in mer pengar än redovisningen visar.
*PM har en kort historik som fristående bolag och capex% baseras på 2006-2011.
**För Telia är undersökt tidsperiod 2003-2011 (pga sammanslagning med Sonera 2002)
***Unilevers capex% baseras på 2002-2010 (2011 års kvartalsrapporter saknar kassaflödesanalys). 

2 kommentarer:

  1. Får jag fråga vad skillnaden på FCF och FCFF är ?

    SvaraRadera
  2. "FCFF" hade jag inte hört talas om förens nu! Wikiwealth skriver:
    "In corporate finance, free cash flow (FCF) is a cash flow available for distribution among all the security holders of a company. They include equity holders, debt holders, preferred stock holders, convertibles holders, and so on. FCFF is before debt servicing."
    http://www.wikiwealth.com/dictionary:fcff

    SvaraRadera