lördag 31 januari 2015

Ekornes valutahedging

Ekornes resultat efter skatt var missvisande lågt 2013. Orsaken ær att valutahedges detta år marknadsværderades mot resultatrækningen. Jag jobbar sjælv med valutahedging och det normala ær att vinst/førlust från øppna valutahedges resultatførs først nær hedgen stængs i samband med att underliggande kost/intækt posteras ("hedge accounting"). Vi talar inte om kattsand; år 2013 uppgick redovisat resultat efter skatt till 48m NOK men med "hedge accounting" hade resultatet uppgått till 222mNOK.

Førenklat exempel
Jan-14
Førvæntad intækt                                                                     100 USD
Kurs vid kontraktskrivelse= hedge kurs                                      6 NOK per USD
Førvæntad intækt                                                                     600 NOK

Dec-14
Marknadskurs                                                                               7 NOK per USD

Dec-15
Kurs vid intæktsføring                                                                8 NOK per USD
Operationell intækt                                                                    800 NOK


Hedge Accounting       Dec-14                   Dec-15 
Operationell intækt        0                            800
Hedge effekt                  0                            -200

Marknadsværdering       Dec-14               Dec-15
Operationell intækt           0                       800
Hedge effekt                   -100                  -100

Bakgrund
Orsaken att Ekornes redovisat enligt marknadsværdering ær att de varit tvungna. Før att få rætt att anvænda "hedge accounting" måste føretaget uppfylla diverse krav och 2013 beslutade finanstilsynet att Ekornes inte uppfyllde dokumentationskraven før denna redovisningsmetod. År 2014 har Ekornes återigen børjat med hedge accounting.

Det som fortfarande kommer vara missvisande ær att realiserade hedge effekter redovisas nedanfør rørelseresultatet. Med en sådan metodik hade vi i ovanstående exempel redovisat ett rørelseresultat på 800 vilket øverskattar intjæning från rørelseverksamhet.

måndag 26 januari 2015

Allers 2014

jag æger som bekant aktier i holdingbolaget Rella vars enda tillgång ær aktier i mediekonglomeratet Aller. I førra veckan kom Aller med årsredovisning vilket ær extra intressant læsning med tanke på att bolaget endast rapporterar en gång om året.

"Koncernen har haft et udfordrende år, med vanskelige markedsforhold og fortsat meget kraftige fald i oplagene for både ugeblade og magasiner samt væsentlig reduceret annoncesalg."

Den nordiska marknaden før veckoblad uppskattas ha rasat ca 8%. Allers marknadsandel inom segmentet har økat något från 59 till 60%. Førsæljning i konstant valuta har faktiskt økat tvåsiffrigt men orsaken ær stora førværv.

Rapporterat EBIT ær negativt med 60 miljoner DKK. Det som Aller dock inte lyfter fram ær att detta resultat inkluderar nedskrivning av goodwill med 93mDKK och betydande engångskostnader relaterat till Se och Hør skandalen samt nedlæggning av olønsamma magasiner. Hursomhelst ett mycket svagt rørelseresultat, EBIT ex nedskrivning av goodwill motsvarar ca 20% av femårssnittet. Finansiella intækter ær som vanligt betydande vilket ræddar resultat efter skatt till ca 70% av femårssnittet (rensat før goodwillnedskrivning).

Jag noterar att Aller glædjande nog dragit ner på førværvstakten. Nettokassa og soliditet ex goodwill ær i stort sett oførændrade. Allers utdelning sænks 10%. Med denna utdelning kan Rella uppskattningsvis køpa tillbaka 2-3% av utestående aktier.

Det centrala i investeringscaset ær inte kærnverksamheten utan nettokassan. Nettokassa, definierat som kassa, aktier och ræntor minus ræntebærande lån motsvarar 80 DKK per Rella aktie (aktiekursen ær ca 46DKK). Eget kapital, ex goodwill, motsvarar ca 97 DKK per Rella aktie. I jæmførelse med många andra P/B case ær Allers tillgångar mer robusta; 55% av tillgångarna består av ræntepapper, 22% av fastigheter, och 10% kundfordringar. Jag tror att det finns en del dolda værden i Allers fastigheter. De bokførs till kostpris vilket jag tror ær før lågt, jag tænker då primært på tre kontorsfastigheter i centrala Helsingborg køpta 1958 som motsvarar ca 25% av Allers fastighetsareal.

Jag tycker fortfarande Rella ær køpværd.

torsdag 8 januari 2015

Tesco rusar 15%

Mr Market reagerade med eufori på dagens "trading update" och handlade upp Tesco ca 15%.

Vad var då nyheterna?
- trenden med fallande førsæljning fortsatte i Q3 men julsæsongen var stark. Mr Market jublar och anser att vinden har vænt, sjælv sætter jag inte så stor betydelse på en sexveckorsperiod.
- stænger 43 olønsamma butiker, skippar 49 planerade butiksøppningar
- signifikant lægre investeringar, bara ca 1 miljard næsta år (att jæmføra med femårssnittet som ær kring 3).
- førsæljning av Tesco bredband och Blinkbox
- anlitar konsulter før att utværdera førsæljning av Dunnhumby
- skippar utdelningen
- slår ihop två brittiska huvudkontor