torsdag 3 januari 2019

Avkastningshistorik 2010-2018

Efter fem års stark avkastning (2013-2017 snittade portföljen 18% årligen ex kassa) blev 2018 ett riktigt bottennapp där flera av innehaven rasat i pris. Årets avkastning landade på -30%.

En svacka i den storleken har förstås dragit ner avkastningshistoriken rejält. Sedan 2010 har portföljen numera snittat 7% årligen vilket är något lägre än Sverigeindex, något bättre än Europaindex och klart sämre än USA-index.
Avkastning mätt i SEK

                             Kursutveckling + utdelning sedan årets början (lokal valuta)
MCH Group*     -59%
HBH                   -42%
Apetit                  -32%
Dundee Pref B    -1%
TGS**                +6%
Sainsbury**       +39%
*   sedan första inköp i maj
** mellan årets början och försäljningApetit (9,0 EUR)
Året kan sammanfattas med att jätteförlusterna inom Fresh har fortsatt vilket eroderar det mesta av lönsamheten från övriga segment. Vidare har lönsamheten inom spannmålshanteringen varit pressad på grund av ovanligt svaga skördar 2017 och 2018 (det talas om sämsta spannmålsskördarna på 20-30 år).

En mer positiv nyhet är att Apetit avvecklar delar av Fresh segmentet. Jag ser det som positivt att Apetit fokuserar sin spretiga verksamhet. Avvecklingen förväntas dock inte påverka årets resultat vilket talar för att förlusterna ligger i den verksamhet som behålls.

Jag ser de svaga skördarna som en tillfällig faktor medan de fortsatta jätteförlusterna inom Fresh är mer oroande. Men jag gillar fortfarande Apetit på grund av den lönsamma kärnan med konkurrensfördelar i kombination med exponering  mot växtbaserat protein som potentiellt kan motivera hela börsvärdet utifrån multiplarna på nordamerikanska peers.

Jag uppskattar att normal EBI (vinst ex räntenetto) från den lönsamma kärnan är ca 6mEUR (givet att 100% av centrala omkostnader allokeras till den lönsamma kärnan). Med nollvärdering av Fresh och Suncor blir skuldjusterat PE då ca 8. Med antagande att sockerproducenten Sucros är värd 0,5x bok (0,7x NCAV) blir vinstmultipeln under 7. Det tycker jag är billigt givet helt OK bolagskvalitet. Vi har då visserligen inte tagit höjd för fortsatta förluster inom Fresh men inte heller tagit höjd för något värde på verksamheten inom växtbaserat protein. Apetit är också billig på tillgångsbasis, värderingen motsvarar 0,6x bok respektive 1,2x NCAV (givet att innehavet i Sucros delas upp i sina beståndsdelar).


Dundee Pref B (11,1 CAD)
Dundees jätteförluster har fortsatt under 2018. I mina ögon är det mest oroande den svaga utvecklingen för företagets nybyggda kasino/hotell Parq Resort som jag tidigare såg som en av bolagets säkrare tillgångar. Anläggningen blöder pengar på rörelsebasis och har dessutom stora finansieringskostnader. Anläggningen har dessutom likviditetskris och Dundee har bidragit med krislån. Dundee har investerat 142mCAD i anläggningen men har skrivit ner värdet till 26m.

Jag tycker risk/reward på Dundee är sämre idag än för ett år sedan på grund av tveksamheten kring Parq Resort. Men jag tycker fortfarande oddsen ser aptitliga ut; givet att samtliga privata innehav är värda noll krävs 7% ROE för att bibehålla utdelning på preferensaktierna (DY på pref B är 12,8%). Om privata innehaven är värda hälften av dagens bokförda värde blir nödvändig ROE 3%. Rimligen är Dundees enorma underskottsavdrag också värda någonting.

Vidare går ca halva utdelningen till pref E som Dundee har rätt (men inte skyldighet) att konvertera till ordinära aktier till sommaren (konverteringskursen är fastställd till 2 CAD jämfört med börskursen på 1,3; givet att börskursen är rimlig så skulle en konvertering reducera värdet på pref D med ca 20%). Jag tror att ett mer sannolikt scenario är en kompromiss där pref D slipper konverteras till ordinär aktie men får acceptera sänkt utdelning. Båda scenariorna skulle gynna pref B+D.


Hornbach Holding (41,2 EUR)
Hornbach Holdings vinst har stått still sedan 2010 trots att försäljningen ökat ca 30%. För 2018 flaggar bolaget för minst 10% lägre vinst än ifjol trots försäljningstillväxt kring 5%. Orsaken uppges vara kombination av att högre inköpskostnader inte förts vidare till kund samt satsningar på onlinehandel.

I mina ögon är värderingen av Hornbach Holding extremt pressad ; 0,5x bokfört eget kapital där fastigheterna är kraftigt undervärderade mot marknadsvärdet. Värderingen är låg även med antagande att själva byggkedjan går med nollresultat i all framtid (dvs precis klarar betala butikshyrorna på de 75% av butikerna som inte ägs av Baumarkt).


MCH Group (20,0 CHF)
2017 var ett svagt år för MCH och 2018 blev ännu värre, främst på grund av att nyckelmässan Baselworld är i fritt fall men även på grund av svag utveckling för bolagets generella konsumentmässor. Bolaget flaggar för en rörelseförlust på minst 14m CHF plus omstruktureringskostnader på 30-40mCHF plus ytterligare nedskrivning av fastigheterna i Basel med minst 100mCHF (summorna kan relateras till börsvärdet som idag uppgår till 120mCHF).

Justerat för nämnda förluster blir nuvarande P/B ca 1,2. Men jag ser fortfarande stora dolda värden;
-  MC2 förvärvades ifjol för 108mCHF men bokfördes direkt efter förvärvet till 20mCHF (MCHs praxis är att skriva ner goodwill direkt efter förvärv, detta har också gjorts på mindre förvärv historiskt).
-  Bolagets fastigheter bokförs efter nämnda förluster extremt lågt; bokfört värde motsvarar 24% av försäkringsvärde och 30% av ursprunglig investering. Om fastigheterna t.ex. värderas till hälften av försäkringsvärdet finns ett dolt värde på 300mCHF. Något jag inte insåg vid det ursprungliga investeringstillfället är att de flesta av bolagets fastigheter ligger på mark som hyrs av delstater/städer (som också är huvudägare i MCH). Alternativ användning är därmed begränsad då markägarna har intresse av att mässorna fortsätter. Men MCH har förstås en kostnadsfördel mot konkurrenter som hyr fastigheter.
- MCH äger en korg av mässor, däribland världsledande konstmässor (Art Basel) och Schweiz största byggmässa (Swissbau). Baserat på lägst värderade konkurrenten är MCHs varumärken och andra immateriella tillgångar värda uppåt 200mCHF.