tisdag 31 januari 2012

Exxon Mobil q4

q4)
Försäljning    +16%
EPS                +6%

2011)
Försäljning                +27%
EPS                         +35%
Löpande kassaflöde   +14%

Vinstförbättringen härstammar främst från upstream segmentet och beror nog mycket på högre oljepriser (se bild nedan). Priset på naturgas är rekordlågt. En återgång till historiskt mer normala nivåer skulle gynna både Exxon och Exelon (i det senare fallet indirekt genom elpriset).

Volymförändring:
Flytande produktion  (olja mm)      -5%
Naturgas                                         +8%
Det här är ett mönster som går igen. Traditionella oljekällor sinar för många oljebolag. Oljesand och djuphavsborrning kompenserar inte fullt ut. Däremot ökar naturgasproduktionen hos många oljebolag.

PE5 är strax över 12. Klart intressant tycker jag. Det fria kassaflödet är inte långt efter vinsten och finanserna är urstarka (Exxon och J&J är de enda företag som får högsta kreditbetyg AAA av Morningstar). Det är också fint med en hedge mot stigande oljepriser (som drabbar de flesta branscher).

Prisutveckling på olja respektive naturgas sedan år 2000: 
Källa: Tradingeconomics
Källa: Tradingeconomics

Rättelse om Swedish Match cigarrverksamhet

En uppmärksam läsare (David från vardeinvesteraren.nu) har uppmärksammat mig på ett fel i analysen om Swedish Match. Jag har tyvärr blandat ihop information från olika årsredovisningar. I oktober 2010 bildades  företaget STG där SM äger 49% (och danska Skandinavisk Holding 51%). Där ingår bland annat Swedish Match tidigare premiumcigarrer (marknadsledande i USA). Själva Swedish Match producerar numera nästan bara "mass-market cigars". Oavsett denna förändring var det klantigt av mig att helt glömma produktkategorin mass-market cigars.

Ber om ursäkt för misstaget.

söndag 29 januari 2012

Analys av Swedish Match

Allmänt om bolag
Nio av tio snusdosor som säljs i Sverige produceras av Swedish Match. Det är varumärken som Ettan, General och Göteborgs Rape. Som aktieägare är det ju mycket trevligt med bristande konkurrens och monopolliknande situation då det leder till högre lönsamhet och lägre risker.
Receptet till General är mer än 150 år gammalt och är en kombination av 22 olika tobakssorter
(bildkälla)
Swedish Match håller på med en hel del annat utöver snus:
* Onico (det marknadsledande nikotinfria snusalternativet)
* Lukttobak (Intag genom näsan. Kallas även torrtobak)
* Tuggtobak
* "Mass-market cigars"
* Tändare & tändstickor

Tyvärr ingen tydlig ägare. 

Operationella segment
Andel av 2010 års försäljning med årlig tillväxt sedan 2006 inom parentes:
* Snus + Lukttobak                        40% av försäljningen (+9 årligen)
* Cigarrer +Tuggtobak      22%  (+4)
* Tändare & tändstickor            13%   (+2)
* Distribution i Sverige                  25%    (-1%)

Snus och lukttobak är alltså största segmentet och det som växer snabbast. I Skandinavien gillar man snus medan man i staterna föredrar lukttobak. SM är inom lukttobak en mindre spelare på den amerikanska marknaden med en marknadsandel på 12%. I årsredovisningen står följande om detta segment:
"In 2010 the market growth rate was 9.8 percent. This growth comes primarily from new consumers, including cigarette smokers, who recognize the advantages of this smokefree product."
Även när det gäller cigarrer är SM en mindre spelare (amerikansk marknadsandel på 6%). Man är däremot störst inom tuggtobak (Red Man) med nästan halva marknaden.

Enligt min bedömning är tändare och tändstickor homogena produkter där SM saknar konkurrensfördelar. Jag skulle föredra fokus på tobaksprodukter (i likhet med cigarettgiganterna).

Vinsterna då?
Andel av 2010 års rörelsevinst samt årlig tillväxt sen 2007
 * Snus + Lukttobak                 66% av vinsten  (7% per år)
* Cigarrer+ Tuggtobak      30%   (11)
* Tändare & tändstickor                9%    (1)
* Distribution i Sverige                 -4%  (0)

Lönsamheten är överlägset störst i snussegmentet. Tändare och tändstickor har som väntat lägre vinstmarginal än tobaksvarorna. Distributionssegmentet gick med förlust 2010.

Geografisk spridning
Andel av 2010 års försäljning samt årlig tillväxt sen 2008:
Sverige    42%   (8% per år)
USA        34%   (6)
Övriga världen 24% (-5)

För några år sedan hade SM ingen tobaksförsäljning utanför Skandinavien och US. Jag skulle tro att tobaksförsäljningen fortfarande är svag utanför kärnmarknaderna.

Historik
Swedish Match har gjort stora avyttringar och förvärv det senaste decenniet. Under decenniet har företaget hunnit med att köpa och sedan sälja piptobak verksamhet i Sydafrika, avyttrat hela cigarettverksamheten och förvärvat cigarrverksamhet.
Stabil utveckling med stark vinsttillväxt. Ovanligt att FCF flera år varit högre än redovisad vinst. FCF/aktie tar här inte hänsyn till aktieåterköp vilken kan förklara att dess tillväxt är så mycket svagare.

Tillväxt (bedömning utifrån historik)
Årlig vinsttillväxt per aktie är hela 11% sedan 2004. Försäljningen har dock bara ökat 1% årligen. Marginalerna har inte förbättrats så mycket utan förklaringen är aktieåterköp. Antalet aktier har minskat med nästan 8% årligen sedan 2005. 


Värdering (pris 235kr)
Direktavkastning:   2,3%
Utdelningsandel:    41%
FCF andel:             52%

P/E (3år):                  23
P/FCF* :                 26
E/P (7y)                    3,4%
P/B:                         negativ:(
*3y operating cashflow, 9y capex%

Aktieåterköpen blir en dyr historia när värderingen är såhär hög. Återköpen har sedan 2005 varit nästan dubbelt så stora som det fria kassaflödet. Detta har inneburit högre belåning: trots lägre räntenivå har räntetäckningsgraden minskat från 12 till 7 på fem år. Oroande tecken. Kanske har ledningen optionsbonusar kopplade till aktiekursen.Finansiell ställning
Soliditet ex goodwill:  negativ:(
Räntetäckningsgrad:   ca 7
Godkända finanser för att vara ett stabilt tobaksbolag.

Lönsamhet
Swedish Match lönsamhet är mycket god. År 2010 var vinstmarginalen 21% och ROA efter skatt 23%. Sedan 2002 har 20% av det löpande kassaflödet återinvesterats. Det är en låg nivå som tyder på att verksamheten binder lite kapital.

Bedömning
Som investerare gillar jag tobaksbranschen med dess beroendeframkallande produkter, starka varumärken och prishöjningsförmåga. Prishöjningar är trevliga eftersom de till skillnad från "vanlig" organisk tillväxt inte ger upphov till högre kostnader (effekten på sista linjen blir stor).

Vi såg tidigare att nästan 80% av företagets försäljning kommer från Sverige och USA. Om SM lyckas sprida användandet av rökfria produkter till andra länder är potentialen enorm. På tal om det så inledde Swedish Match år 2009 ett joint venture med Philip Morris. Man vill öka försäljningen av snus utanför skandinavien och USA. Tanken är att SMs styrka inom snus ska kompletteras av PMs enorma säljstyrka (75 000 personer i 160 länder).


Swedish Matchs värdering kräver enligt Grahams tumregel en årlig tillväxt på ca 8% framöver. Det kan nog bli svårt. Exklusive aktieåterköp har vinsten ökat ca 5% årligen sedan 2004. Det ska överhuvudtaget väldigt mycket till för att jag ska godta en vinstmultipel över 20. SM hör inte till dessa undantag då jag tycker det finns svagheter. Jag väljer PM före SM pga lägre värdering,  högre lönsamhet och större exponering mot tillväxtmarknader. PM har vidare en mer fokuserad verksamhet (inga tändstickor här inte) och en mer rimlig nivå på aktieåterköpen.

PG q2

q2)
Försäljning (konstant valuta, exklusive förvärv och avyttringar)    +4%
EPS             -49

q1q2)
Försäljning (konstant valuta,exklusive förvärv och avyttringar)    +3%
EPS              -25%
Kassaflöde från rörelse:     +2%

Det svaga resultatet i q2 beror främst på en större nedskrivning av goodwill för segmentet Salon Professional pga försvagade framtidsutsikter. Det är en redovisningsmässig åtgärd som inte påverkar kassaflödet. Exklusive denna nedskrivning av goodwill har EPS minskat 1% q1q2. Alla sex operationella segment ökar försäljningen under det senaste halvåret. Bäst är Baby & Family Care med 7% ökning, främst drivet av prishöjningar.

På basis av genomsnittlig vinstmarginal sedan 2005 blir PE 16. PG är väl lite granna den fula ankungen bland konsumentgiganterna. Stått och stampat på samma vinst- och försäljning sedan 2008. Flera av de andra konsumentgiganterna har en motsvarande vinstmultipel över 20. Det känns bra att PGs värdering inte kräver stordåd.

lördag 28 januari 2012

Spelar räntetäckningsgraden någon roll?

Som ni säkert märkt är räntetäckningsgrad ett av mina favoritnyckeltal. Det är ett snabbt och enkelt sätt att bedöma ett företags finansiella styrka. Räntetäckningsgrad visar helt enkelt hur många gånger företaget ifråga har råd att betala sina ränteåtaganden.
Om man är bekväm av sig kan man exkludera ränteintäkten (i regel mindre viktig post).
Nu undrar ni förstås var gränsen går för en godtagbar räntetäckningsgrad. Det är som så ofta en smaksak. Ett vanligt resonemang är att det är OK med en lägre räntetäckningsgrad om intjäningen är mycket säker.

Det jag vill lyfta fram i det här inlägget är att risken ökar med högre belåning (dessutom minskar utrymmet för förvärv och investeringar, men det är en annan fråga). Mitt intryck är att Mr Market i sin prissättning tar liten hänsyn till finansiell styrka. En högst subjektiv observation:
              Räntetäckningsgrad                 PE3
Diageo         ca 4                                   21
Kraft            ca 4                                   18
P&G           ca 18                                  16
HM             ca 3000                             22


So what?
Nedan redovisas en liten räkneövning som jag gjort för att få bättre grepp om vad olika räntetäckningsgrader innebär. Tabellen visar vilken effekt räntehöjning respektive försvagad intjäning får beroende på räntetäckningsgrad. När räntetäckningsgraden är 2 ser vi t.ex. att ränteändringar får stort genomslag. Vi ser också att ett försvagat rörelseresultatet slår med dubbel effekt på sista linjen om räntetäckningsgraden är 2.

Om räntetäckningsgraden istället är 4 (som i Diageo och Krafts fall) är intjäningen mer robust. Men effekten av minskad försäljning eller ökade kostnader är fortfarande allvarlig då fasta räntekostnaden ger en hävstång på 30%.
Jag kan inte motstå att dra en parallell till HM och Kappahl. Båda företagen verkar i en bransch som sällan varit så svår. Men medan KappAhl är i kris och behöver nyemission tuffar HM på. En viktig förklaring är att KappAhl är ganska högt belånat medan H&M har stor nettokassa.

Ekonomhistoria nu igen
Tidigare decennier har ränteförändringar på hundratals procent alls icke varit ovanligt. Sedan 2007 har långa räntan i USA gått ner ca 40%. Motsvarande rekyler uppåt ser jag alls icke som omöjliga. (Det blir en viss stötdämpning av att hög ränta i regel sammanfaller med god ekonomi och inflation (faktorer som kompenserar de ökade räntekostnaderna)).

GS10 i grafen nedan syftar på räntan på amerikanska statspapper med 10 års löptid. Istället för absoluta värden relaterar jag olika tiders räntenivåer till nuvarande (de år då räntan är densamma som idag får värdet 0). Ett exempel: År 2000 var räntan på 10-åriga amerikanska statsobligationer ca 150% högre än idag.

Källa: Schiller.

torsdag 26 januari 2012

q4 från EXC, HM, JJ, Nov,

Exelon
Q4)
Försäljning:     -5%
EPS               +16%                  

Helår)
Försäljning        +3%
EPS                  -3%
Kassaflöde från löpande verksamhet efter förändring av rörelsekapital:  -7%

Den svaga ekonomin och de låga priserna på naturgas har gjort att elpriserna gått ner.  Exelon planerar att slutföra förvärvet av Constellation Energi i vår. På basis av historisk vinstmarginal är PE under 11.H&M
q4)
Försäljning i konstant valuta:       +6%
EPS                                          -2%

Helår)
Försäljning i konstant valuta:       +8%
EPS                                          -15%                            
Kassaflöde från löpande verksamhet efter förändring av rörelsekapital:   -20%

Mönstret från q3 fortsätter: bra försäljning i lokala valutor och en lönsamhet som är på väg tillbaka till historiskt mer normala nivåer. Det förvånar mig inte då valutaeffekter och bomullspriser svänger fram och tillbaka och är tillfälliga problem.

"H&M har fortsatt att ta marknadsandelar under ett år som har varit mycket utmanande för klädhandeln i många länder. Den ekonomiska oro som finns på flera marknader har påverkat konsumtionen negativt vilket lett till att konkurrensen om konsumtionsutrymmet har hårdnat. För klädhandeln har detta medfört många pris- och rea-aktiviteter vilka har intensifierats under andra halvåret.  

[...] Det har även varit ett utmanande läge på inköpsmarknaderna med hög kostnadsinflation, med främst mycket höga bomullspriser, vilket ledde till ökade inköpskostnader.  [...] Trots de ökade inköpskostnaderna, valde vi en strategi att ytterligare förstärka vårt kunderbjudande och vår marknadsposition i förhållande till konkurrenterna. Satsningarna har varierat över tid och har inneburit allt från ännu bättre priser till ännu högre kvalitet och mer hållbara material."


2012 har börjat bra för H&M. I december (H&M har brutet räkenskapsår) ökade försäljningen 13% i konstanta valutor och i januari har ökningen varit 12%. H&M planerar att öppna ca 275 butiker nästa år. Flest butiker öppnas (precis som under innevarande år) i USA, UK och Kina. H&M ska även etablera sig på fem nya marknader: Bulgarien, Lettland, Malaysia, Mexiko och Thailand. Mexiko blir H&Ms första fotfäste i Latinamerika.

Utdelningen föreslås ligga kvar på oförändrad nivå (9,5kr per aktie). Om H&Ms vinstmarginal går tillbaka till femårssnittet blir vinsten ca 11,3kr per aktie baserat på 2011 års försäljning. Med nuvarande pris (225kr) blir PE strax under 20. Det tycker jag är intressant med tanke på företagets höga kvalitet och höga tillväxt. Men jag tänker ändå nostalgiskt tillbaka på förra året då Mr Market ansåg att problemen var oerhört allvarliga och handlade ner H&M under 200kr.
J&J
q4)
Försäljning         +4%
EBIT                   -4%
EPS                    -89%

Helår)
Försäljning        +6%
EBIT                 -2%
EPS                   -28%
Försäljningen ökar medan rörelseresultat försvagats något. Resultat efter skatt rasar. De största bovarna är rättstvister och produktåterkallningar. Det är oroande faktorer som skadar J&Js varumärken. Vad jag förstår har produktåterkallningarna främst gällt konsumentprodukter i USA. Det skulle i så fall kunna förklara siffrorna nedan.

Årets försäljningstillväxt i fasta valutor: 
USA                                  -2%
Europa                                +5
Latin- och centralamerika    +12%
Asien och Afrika                  +7%

Årets försäljningstillväxt i fasta valutor:
Consumer              -1%
Pharma                  +6%
Med. Dev.             +2%

Morningstar refererar till VD:
slowing economic growth, financial market uncertainty, and high unemployment have constrained health-care spending. However,demand for health services is on the rise due to demographic changes around the globe, including an aging population in developed countries.[...] the compound annual growth rate for global health spending has been about 7% in recent years. [...] J&J expected continued "strong midsingle-digit growth" in the next five years on a percentage basis. He said this would include double-digit growth in emerging markets.

Graham skriver i sin bok Intelligent Investor om vinster rensade för "extraordinära" kostnader. Graham rekommenderar att investeraren antingen uppskattar vilka extraordinära kostnader som verkligen är extraordinära, eller att man faktiskt inkluderar dessa kostnader men undersöker en längre tidsperiod (min metod).Det är normalt att ett stort läkemedelsbolag har några rättstvister och en del omstruktureringskostnader. För värderingen så kan man inte blunda för kostnaderna och låtsas att de inte finns.

Om J&J kan återgå till historisk vinstmarginal blir PE ca 14 (baserat på priset 66 usd).  Novartis
Samtliga nyckeltal i konstanta valutor: 
q4)
Försäljning              +5%
EBIT                      -36%
EPS                       -40%

Helår)
Försäljning              12%
EBIT                      +1%
EPS                      -5%
Kassaflöde efter förändring av rörelsekapital     +3%

Precis som J&J pekar Novartis på en massa "extraordinära" kostnader. Rensat för dessa ska vinsten ha ökat 13%.

Årets försäljningstillväxt i fasta valutor:
Pharma                                +4%
Sandoz (generics)                 +7%
Vaccines and diagnostics    -34%
Consumer (ink Alcon)         +9%

Vaccinsegmentets försäljningstapp förklaras nog av att Novartis framgångsrika svininfluensavaccin inte sålt lika bra som 2010.

Om Novartis återvänder till historiskt normal vinstmarginal blir PE strax under 12.

lördag 21 januari 2012

Analys av Hasbro - leksaks och brädspelsgigant

Hasbros aktie är ner 27% det senaste året. En förklaring kan vara att rörelseresultat minskat 2% de senaste nio månaderna. Men kanske har Mr Market överreagerat? Är det här ett sånt där gyllene tillfälle då ett kvalitetsföretag säljs på REA pga tillfälliga problem? 

Allmänt om bolag
Hasbro är en av världens största tillverkare av leksaker och brädspel. Företaget är oerhört starka inom brädspel och står bakom varumärken som Monopol, Trivial Pursuit (TP), Pictionary, Yatzy, Twister, Scrabble (Alfapet), Cranium och Risk.

När det gäller leksaker står Hasbro bakom varumärken som G.I. Joe, My Little Pony, Transformers och Littlest Pet Shop. Hasbro producerar vidare leksaker på licens (köper t.ex. rättigheter till Disney leksaker). Bland de licenserade karaktärerna kan Spiderman, Star Wars, Hulken och Musse Pigg nämnas. Företagets spelidéer och leksakskaraktärer marknadsförs även på andra modernare plattformar: dataspel, applikationer på smartphones och tv-serier.

Hasbro har haft utdelning varje år sedan 1977.  


Operationella segment 
Andel av 2010 års försäljning:
Toys                                   68%
Games and puzzles             32%


Geografisk spridning
Andel av 2010 års försäljning:
USA+Kanada           58%
Europa                     26%
Övriga världen          16%
Sedan 2008 har försäljningen i USA minskat 7% medan försäljningen i övriga länder ökat 9%. Hasbro ser fortsatt stora möjligheter i tillväxtmarknader:
Bildkälla:  Investor Presentation 2011
Historik
Ni läsare blir förstås förskräckta av förluståret 2002. Men jag kan lugna er med att förlusten berodde på förändringar i redovisningsregler och att det fria kassaflödet var positivt.

Stabila och stigande vinster och utdelningar. FCF/aktie tar inte hänsyn till aktieåterköp. Vinsten täcker i regel utdelningen med god marginal. Det fria kassaflödet har tyvärr minskat med tiden vilket är ett varningstecken.


Tillväxt (bedömning utifrån historik)
Vinst per aktie har haft en tillväxttakt på hela 19% per år sedan 2004. En viktig förklaring är aktieåterköp: antalet aktier har minskat 6% årligen. Försäljningen har ökat ca 5% årligen.


Värdering (pris 33 usd)
Direktavkastning:   3,3%
Utdelningsandel:    30%
P/E (3år):            12
P/FCF*:              14
*3 års löpande kassaflöde, tio års capex%


Finansiell ställning
Soliditet ex goodwill:      32%
Räntetäckningsgrad:       Mellan 7 och 11 de senaste åren.


Lönsamhet
ROA ex goodwill var 11% år 2010. Avkastningen på tillgångarna har ökat kraftigt sedan 2005. Konkurrenten Mattel (leksakstillverkare, Barbie mfl) hade en ROA på 15% samma år. 

Sedan 2002 har Hasbro återinvesterat 21% av det löpande kassaflödet. Det är en låg siffra som tyder på en kapitalsnål verksamhet. Capex% är jämförbart med konsument- och läkemedelsgiganterna i min portfölj. Utöver "vanliga" investeringar har Hasbro gjort ganska stora förvärv som i regel motsvarat "vanliga" investeringar i storlek. Konkurrenten Mattel har investerat mer och dess P/FCF är ca 20. 

Vinstmarginalen var ifjol 10%. Det kan jämföras mot konkurrenten Mattel som hade 12%. Som flera säkert listat ut beror mycket av Hasbros starka vinsttillväxt på marginalförbättringar. För fem år sedan var vinstmarginalen ca 7%.  Det är ett gott tecken om ROA och marginalerna bibehålls eller ökar över tid. Vikande marginaler tyder på ökad konkurrens.


Bedömning
Som grabb var en av mina favoritleksaker Action Man. Leksaksutvecklare var just Hasbro. Sedan dess har leksaksmodet förändrats och Action Man har helt slutat produceras. Det här exemplet illustrerar att Hasbro måste vara innovativt och utveckla nya leksakskoncept för att hänga med. I mina ögon har Hasbro dock en stabil kärna med varumärken som håller över generationer. Sedan tillkommer licensiering av andras varumärken som bör vara lågriskprojekt med tanke på att karaktärerna redan är etablerade hos målgruppen.

Jag gillar Hasbros kärnverksamhet och dess starka varumärken. Men vad jag förstår producerar företaget även en del mobilapplikationer, filmer och tv-serier byggda på företagets spel och leksaker. Frågan är om Hasbro har konkurrensfördelar även inom detta "digitala" område. Jag skulle hellre se att Hasbro fokuserade på "analoga" produktinnovationer och varumärkesbyggande (själva programmerandet och filmskapandet kan nog andra bättre). Missförstå mig icke, det är förstås trevligt med exponering i flera olika kanaler. Jag har läst att brädspelet Alfapet har fått en riktig hype tack vare att det kommit en spelapplikation till Iphone.

Mycket intressant värdering. Ett PE på 12 kräver enligt Grahams tumregel en tillväxttakt på knappa 2%. Om Hasbro delade ut hela det fria kassaflödet skulle direktavkastningen uppgå till 7%. Finanserna kunde varit starkare. Konjunkturstabil verksamhet med exponering mot tillväxtmarknader. Framtidssäker men med visst beroende av produktinnovationer. Aktien kvalificerar sig till min spanlista. Ska läsa på mer om bolaget vid tillfälle. 

----
Rekommenderad läsning: 
Dividendmonk:   Hasbro Dividend Stock Analysis

lördag 7 januari 2012

Två artiklar om Value VS Glamour

Jag håller på och packar inför flytten till Norge och hittade nyss två gamla artiklar (från 1994 respektive 1997). Dem är lite torra och teoretiska men de är korta och kärnfulla och slutsatserna är intressanta.  

Josef Lakonishok mfl:
Contrarian Investment, Extrapolation and Risk
"In spite of evidence that growth is mean reverting, naive investors continue to value highly those companies with above average recent trends. "
Författarna gör en empirisk undersökning av Value VS Glamour (dvs låg- VS högvärderade aktier). De använder fem olika sätt att definiera värdering: 
  • Bok
  • Löpande kassaflöde
  • Vinst
  • Försäljning
  • Utdelning
Sedan har författarna skapat två portföljer för varje variabel, en vars aktier har höga multiplar och en vars aktier har låga multiplar.
Alla värderingsvariabler har förväntad riktning (dvs lägre värdering har gett högre avkastning i samtliga fall).  Merparten (undantagen är "nära") är statistiskt signifikanta (95% konfidensnivå). Med en regressionsanalys blir kassaflödesvariabeln mest signifikant (och har således bäst förklaringsgrad för framtida avkastning). Sedan kommer vinst följt av bok.

Man kan ju tycka att fem år är en kort period och författaren svarar på denna kritik:
"Having reproduced the major calculations, I have no doubt that strategies based on the value measures have outperformed those based on glamour for most of the last 25 years."


Rafael La Porta mfl:
Good News for Value Stocks: further evidence on market efficiency
"investors tend to extrapolate past growth rates too far into the future [...] a significant portion of the return difference between value and glamour stocks is attributable to earnings surprises that are systematically more positive for value stocks [...] Unsophisticated investors may equate a good company with a good investment irrespective of price.
[...] sophisticated institutional investors may graviate toward well-known, glamour stocks because these stocks are much easier to justify to clients and superiors as prudent investments. [...] institutional investors have historically overweighted glamour stocks in their portfolios. This may be the simplest explanation for the aggreage underperformance of money managers relative to the S&P500 over the past 25-30 years.
[...] Unlike differences in growth rates, differences in levels of profitability across firms and industries are relatively long lived."

onsdag 4 januari 2012

Försäljning av Unilever

Mitt nyårslöfte inom sparande var som bekant att minska antalet försäljningar. Oroväckande nog inleder jag ändå året med just en försäljning. Från min investering i Clas Ohlson lärde jag mig vikten av att inte ignorera svaga nyckeltal bara för att man gillar företaget kvalitativt. Jag gillar Unilevers varumärken och att mycket av dess försäljning sker i tillväxtmarknader. Däremot är historiken svag och värderingen hög: 
PE3:        19
P/FCF*:  22
*tre års löpande kassaflöde, nio års capex%

Enligt Grahams tumregel krävs en tillväxttakt på ca 6% framöver. Sedan 2002 har löpande kassaflöde växt 1,3% årligen. Det fria kassaflödet har under samma period minskat 0,9% årligen.

Likviden går till räntesparande.

tisdag 3 januari 2012

Hemmabyggd stockscreener för svenska Large Cap

Stockscreeners använder i regel ett enda års resultat för PE. Då resultat svänger över åren föredrar jag tre eller fem års historik. Jag har därför skapat en stockscreener som täcker det mesta av svenska Large Cap (snacka om rivstart på året!). 

Jag bifogar screenern som Excel-dokument längst ner i inlägget. Såhär ser den ut:
Några notiser:  
* Värderingarna baseras på pris vid lunchtid 3e januari 2012.
* Jag har exkluderat bolag som inte gett utdelningar på flera år.
* Investmentbolag saknas då det är så krångligt att beräkna ett rättvisande resultat. 
* För fastighetsbolagen har jag använt förvaltningsresultat som vinstmått och reducerat detta med en schablonskatt på 10% (skatten realiseras först vid fastighetsförsäljningar).
 
Genomsnittlig direktavkastning (utdelningssnitt sedan 2008) är 3,4% medan fem års PE är 16 (då vi exkluderar Stora Enso). Det är förstås stor spännvidd i listan; SEB och SSAB värderas 5-6 gånger snittvinst medan Elektas vinstmultipel är över 40. Nio företag har ensiffrigt PE5, däribland de fyra storbankerna samt två byggbolag. Åtta företag ger lägre än 2% i direktavkastning medan sexton ger mer än 4%.


Dogs of the Large Cap
Dogs of the Dow är en känd investeringsstrategi som går ut på att investeraren varje år väljer aktierna med högst direktavkastning i amerikanska aktielistan Dow Jones. Hög direktavkastning korrelerar förstås ofta med låg värdering och strategin har slagit index ganska många år. Men i takt med att strategin blev känd hos gemene man började den fungerade sämre.

I den här tabellen listas aktier med minst 4% direktavkastning.


Urval a la Graham
I nästa lista använder jag några urvalskriterier som inspirerats av Graham:
* Inget förlustår sedan 2006
* Oavbruten utdelning 2008->
* PE5 < 16
* Direktavkastning > 3% (Grahams tumregel är att direktavkastningen ska vara högre än räntan på företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Jag använder riskfri bankränta istället.)


Lek på egen hand
Jag lägger upp Excel-dokumentet så att den som vill kan leka vidare på egen hand (fliken "File" till vänster, sedan "download original") . Kan vara behändigt om läsaren vill ha en uppdatering om ett halvår. Då är det "bara" att föra in nya priser.


Jag vill gärna tacka skaparna bakom borsdata.se. Mycket användbar sida med lättillgänglig data som gjorde denna undersökning möjlig. Dock är de svårflörtade när det gäller mitt förslag om PE baserat på flera år:)