söndag 12 juni 2011

Varför exkludera goodwill?

Som bekant exkluderar jag som oftast goodwill i nyckeltalsjämförelser. Goodwill är en post som uppkommer vid förvärv där köpesumman är högre än det bokförda värdet (så gott som alltid). Det bokförda värdet är skillnaden mellan redovisade tillgångar och skulder (det egna kapitalet). Ett kontant förvärv att ett företag kan ske genom att minska likvida medel eller öka skuldsättningen. I gengäld får uppköparen ett visst bokfört värde (mer fabriker, lager mm) samt en "restpost" som redovisningen inte riktigt kan förklara. Utan skapandet av goodwill skulle ett förvärv således minska det egna kapitalet och därmed årets resultat (vilket kanske inte känns rättvisande).

Företag får ofta betala ett dyrt förvärvspris. Säljarna vet precis vad det egna företaget är värt och säljer bara om priset är högre. Värdet på goodwillposten är därför mer osäker än värdet på en fabrik eller ett lager (mer läsning om uppköp här). Skräckexemplet är Eniro som för några år sedan skrev av sin goodwill med över 4 miljarder kronor (en tredjedel av tillgångarna) vilket gjorde att det egna kapitalet nästan raderades.