söndag 29 juni 2014

Analys av KT&G

Allmänt om bolag
KT&G ær ett sydkoreanskt konglomerat med fokus mot cigaretter. Fram till 2001 var KT&G ett statsægt cigarettmonopol. Dess position i hemmamarknaden ær fortfarande stark med marknadsandel øver 60%. Till skillnad från många andra tobaksbolag har KT&G låg skuldsættning; soliditeten øverstiger 70% och bolaget har en betydande nettokassa. Bolaget saknar huvudægare.


Operationella segment
Andel av førsæljning 2013
Tobak                       68%
Ginseng*                  21%
Fastigheter                  3%
Øvrig verksamhet**    8%
Uppdelningen ær liknande nær det gæller tillgångar per segment.

*  KT&G producerar øver 20 olika medicinpreparat baserat på ørten Ginseng. KT&G producerar æven sjælva råvaran Ginseng och sæljer den vidare (anvænds bland annat i energidrycker).
**Bland annat receptbelagda lækemedel samt smink.Vinsterna då?
Andel av rørelseresultat 2012+2013
Tobak                       88%
Ginseng                    11%
Fastigheter                 2%
Øvrig verksamhet      -1%
Tobakssegmentet svarar før 60-70% av førsæljning och tillgångar men ger 90% av vinsten.


Geografisk spridning
Sydkorea            ca 80%
Øvriga værlden ca 20%
Det ær fræmst tobakssegmentet (30% export) som bidrar med førsæljning utanfør Sydkorea.


Historik
Stabil intjæning, inga førlustår sedan åtminstone 2005 (inte gått længre tillbaka).

Sedan 2008 har førsæljning och tillgångar økat 8 respektive 9% årligen. Rørelseresultatet har dock minskat ca 4% årligen. Svagt att vinsten minskar trots kraftig tillgångsvæxt.


Värdering (pris 88000 KWN)
Direktavkastning:    3,6%
Utdelningsandel:     ca 60%
KT&G gør æven en del återkøp, sedan 2010 har antalet aktier minskat 0,4% per år.

P/E (5år):                                 16     
EV/EBI ("skuldjusterat PE"):  15
P/B (ex goodwill):                   2,1
Tobaksbolag brukar ha obefintligt eller negativt eget kapital men KT&G har faktiskt en hel del.

En alternativ værdering kan gøras på basis av "summan av delarna". Denna metod kan ofta vara rimlig nær delar av ett føretag går med førlust. I dessa fall kommer en værdering baserat på P/E næmligen implicit ge ett negativt værde på dessa delar.

Obelånad tobaksverksamhet værderat till PE15*        69 000
Øvrig verksamhet værderat till P/B 1**                      18 000
Motiverat Pris                                                               87 000
*     (EV/EBI før PM ær 18). Rørelseresultat från tobakssegment har reducerats med uppskattad andel av administrativa kostnader (som ej allokerats per segment).
**  Nettokassa plus 73% * (tillgångar allokerade till segment utanfør tobak + 36% av øvriga oallokerade tillgångar).
      (soliditet ex nettokassa 73%. Segment ex tobak svarar før 36% av tillgångarna allokerade till segment.)Finansiell ställning
Soliditet ex goodwill:  76%
Räntetäckningsgrad:    ca 100
Betydande nettokassa.


Lönsamhet
KT&Gs lønsamhet visar en tydligt fallande trend sedan 2008. Detta ær en tydlig varningsflagga (se diskussion i bedømningsdelen). ROA (net income ex goodwill) har snittat 13% sedan 2008. Detta ær en ganska høg nivå med tanke på den låga belåningen. Men æven med beaktande av skuldsættning utklassas lønsamheten av PM vars ROA snittar øver 30%. Tobakssegments rørelsemarginal ær ca 33% vilket kan jæmføras med PM som ligger kring 43%.

KT&Gs fria kassafløde verkar øverensstemma rætt væl med redovisat resultat. Dess capex (exklusive førværv) har snittat kring 25-30% av løpande kassafløde vilket ær lågt (men ændå høgre æn PM 's 10%).


Bedömning
Så kort tillbaka som 2008 var tobakssegments andel av førsæljningen 98%. Fokus de senaste åren har alltså legat på øvrig verksamhet, t.ex. har tillgångarna i tobakssegmentet økat 14% sedan 2010 medan øvriga segment økat 80%. Det ær antagligen primært denna førskjutning som speglas i den fallande ROA. Jag anser att KT&G borde sluta leka investmentbolag och istællet øka utdelningen/återkøpen.

Allt annat lika vill jag se en viss rabatt før exotiska bolag jæmført med nordiska. Jag har lættare att bedøma PM verksamhet då dess varumærken sæljs i min nærhet. Vidare saknar jag kunskap om koreanska redovisningsregler. Baserat på "skuldjusterat PE" (EV/EBI) værderas KT&G ca 15% lægre æn PM. Jag anser att rabatten borde vara større med tanke på KT&Gs verksamhet utanfør tobak , dess avsaknad av internationella varumærken och dess svagare lønsamhet.

lördag 28 juni 2014

PM 2014 Investor Day

PM høll hæromdagen presentation før investerare. Jag återger några slides jag fann særskilt intressanta (hær finns alla slides). Det ær egentligen inga nyheter, jag har skrivit om dessa aspekter flera gånger tidigare.


PM dominerar premium
Med PMs definition av premium blir marknadsandelen 50%. Nær jag ser på de internationella varumærkena tycker jag PM dominans ær ænnu høgre. En del av skillnaden beror nog på lokala varumærken men jag tror æven PM definierar premium ganska lågt.

Ser vi på "ultrapremium" ær PM stællning ænnu starkare fræmst pga Parliament och några extra exklusiva versioner av Marlboro. Parliaments volym har økat 13% på två år och ær særskilt framgångsrik i Turkiet dær marknadsandelen ær hela 10%.


Stark prishøjningsførmåga
Since 2008, we have achieved an average annual pricing variance of nearly $1.8 billion a year, a level that, while subject to some annual variations, should be sustainable going forward.”
Som andel av genomsnittlig førsæljning sedan 2008 motsvarar detta næstan 7%.
 
Prishøjningarna har genomførts øver hela linjen. I samtliga regioner har rørelseresultatet økat mer æn førsæljningen som i sin tur økat mer æn volymen. Detta ær en førventad effekt av prishøjningar. (skillnaden mellan de 7% som næmns ovan och 5% i tabellen beror på att tabellen baseras på konstant valuta).


En faktor som påverkar PM prishøjningsførmåga ær skattesystemens utforning. PM uppskattar att volymbaserad andel av tobaksskatten økat från 35 till 50% sedan 2008 (ex USA och Kina). Detta ær positivt før PM då volymbaserad tobaksskatt førstærker prishøjningsførmågan.

En annan faktor som hjælper PM ær stigande vælstånd i tillvæxtmarknader. Som væntat har detta inneburit økad efterfrågan før premiumprodukter från væst.


Plain packaging
Till sist en faktor som riskerar førsvaga PM konkurrenskraft.
[plain packaging] moves the industry closer to a commodity business where, without branding, the ability to compete for adult smoker market share on the basis of product quality and differentiation is significantly reduced.  
Early data from Australia, the only country to implement plain packaging, appears to confirm what we have always said, namely that, with plain packaging, adult smokers do not quit more or smoke less. They do, however, appear to down-trade much more readily to lower price, lower margin brands and illicit products.  According to recent industry-commissioned studies, illicit trade in Australia has increased since the implementation of plain packaging, with a significant shift towards branded illicit products, while the data shows no impact on smoking prevalence."
Jag ser fortsatt PM som køpværd och økar om portføljandelen sjunker under 50%.

torsdag 26 juni 2014

portføljupdate juni 14

i juni fortsætter jag køpa ræntor (sparkonto med statlig insættningsgaranti). Rænteandelen uppgår nu till 25% vilket ær "all time high" sedan jag børjade investera våren 2009. Jag ær i gott sællskap med lundaluppen som sparar i ræntor før førsta gången på drygt fyra år.

Anledningen att rænteandelen skuttar upp fem procentenheter sedan maj ær att sparandet i juni blev ovanligt stort (juni ær skattefri månad i Norge). Ræntesparandet kompletteras med en liten økning i Rella*.

Ræntor             25%

Aktier              75%
Philip Morris   50%
Kabe                11%
Rella                  7%
Ekornes             4%
Exxon                3%


*Rella fortsætter gøra svårførståeliga førværv inom rese- och reklambranschen men værderingen tar i mina øgon mycket stor højd før svag kapitalallokering.
Pris  50 DKK
Nettokassa (inkluderar marknadsnoterade aktier och ræntor, ræntebærande skulder)    78DKK
Kærnverksamhet (4 gånger fem års vinstsnitt)                                                                   15DKK
                                                                                                                                            93DKK

onsdag 4 juni 2014

Israelisk smallcap

Som ett tecken i tiden på bloggare som vänder på alltmer avlägsna stenar för att hitta investeringsmöjligheter kommer hær några rader om en israelisk smallcap. Willi-Food International producerar livsmedel som uppfyller judiska Kosher regler. Utbudet ær brett, allt från spaghetti och konserver till smør, juice och glass. Det som fångade mitt intresse ær dess robusta balansrækning och låga værdering (særskilt i jæmførelse med andra konsumentbolag).

Nyckeltal (pris 23 NIS)
Soliditet                   93%
Nettokassa               12 NIS
P/B ex goodwill      0,8
ROE (fem års snitt)   9%
P/E*                         11
EV/EBI*                    8
* Fem års genomsnittlig vinst respektive rørelseresultat. Før EBI antar jag 25% skatt.

Før mer læsning om bolaget se inlægg på danska nordnetbloggen. Før min del blir det nog inget køp då jag inte får grepp om føretagets konkurrenssituation.